KIDSmoov Martial Arts

KIDSmoov Martial Arts

  • MARTIAL ARTS là chương trình huấn luyện võ thuật dành cho trẻ em từ 5 tuổi chỉ có tại KIDSmoov trên nền tảng của môn võ Vovinam. Trẻ em được trải nghiệm võ thuật và rèn luyện ý chí cùng kĩ năng cần thiết nhằm mục tiêu tự vệ. Chúng tôi có trang thiết bị chuyên dụng dành cho trẻ em cùng kinh nghiệm nhiều năm huấn luyện thể thao trẻ em tại Singapore và Việt Nam.