Moov Football Star

Moov Football Star

  • Phương pháp Moov là phương pháp giáo dục độc quyền do KIDSmoov nghiên cứu phát triển. Mục tiêu lớn nhất của KIDSmoov là giáo dục con người. KIDSmoov tạo "môi trường vận động" nhằm nuôi dưỡng trẻ em qua việc dạy bóng đá.

© 2020 by LAGROUP